french Dictionaric - dictionnaire en ligne Dictionaric - dictionnaire en ligne

HOME Albanie Albania Albanien Shqipëria Balkan Kosovo Adriatic Ionian Illyria Shkodra Dajti Gjirokastra Viosa Durrës Berat Dibër Durrës Elbasan Fier Gjirokastër Korçë Kukës Lezhë Pukë Shkodër Tirana Kavajë Delvinë Sarandë Vlorë Korab

Improving Number of Entries

Frëngjisht Français French online :

Shqip Albanais Albanian online :

ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / é è ç à œ ê î ï ô ù û ç / ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / ç dh ë gj ll nj rr sh th xh zh / é è ç à œ ê î ï ô ù û ç /

Fjalor i Ri Si vous n'avez pas trouvé le terme recherché, essayez cette nouvelle version.


Patrick Jouannès & bonbonze company ©